Stg. Collectief Overzee Suriname

Adres

Postbus 2, 1180 AA
Amstelveen - Nederland

Telefoon

+31 6 254 513 46

Email

stg.cos@gmail.com

MANIFEST VAN DE SURINAAMSE DIASPORA GEMEENSCHAP IN NEDERLAND

Wij eisen dat het kabinet Rutte 111 en de Tweede kamer der Staten –Generaal zich publiekelijk distantiëren van de xenofobische en racistische uitspraken van de minister van Buitenlandse zaken en eisen zijn onmiddellijk aftreden.
26 juli 2018

Aan de Leden van:
1) Het Nederlandse Kabinet Rutte III
2) De Tweede Kamer der Staten-Generaal

Afschrift aan:
1) Het Kabinet van de Regering van de Republiek Suriname
2) De Nationale Assemblee

Wij, ondergetekenden, de in Nederland woonachtige burgers van Surinaamse afkomst (of te wel de Surinaamse diaspora·)

I. Overwegende 
I.I De uitspraken van minister van Buitenlandse Zaken, S. Blok (hierna te noemen Blok), dat:

“Noem mij een voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (…) en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.”
en zijn antwoorden respectievelijk uitspraken en conclusies dat: 
a) De multiculturele samenleving in Nederland en Suriname zijn mislukt; 
b) Vreemdelingenhaat een gedrag is dat genetisch is bepaald en
c) Suriname een mislukte staat is;

Constateren dat Blok:
• Zich schuldig heeft gemaakt aan stereotypische waandenkbeelden en het op na houden van racistische sentimenten; van ‘verdeel en heers’, opruiing en het verspreiden van leugens. Constateren verder dat dat een minister die leugens verspreid niet gehandhaafd kan blijven in de positie die hij/zij bekleed, omdat door diens handelen het vertrouwen ernstig is geschaad.

• Blijk heeft gegeven van het ontbreken van historisch besef over het Nederlandse koloniaal verleden en de effecten van dat Verleden op het Heden; Suriname is vooral een failed colony, maar dan past het geen enkele Nederlandse politicus om na 350 jaar koloniale roof, slavernij en andere vormen van dwangarbeid, massamoord en andere vormen van onderdrukking, Suriname na te wijzen omdat het de schade daarvan niet binnen een mum van 43 jaar onafhankelijkheid heeft weten te herstellen. Noot 1 (Peter Storm)

• Blijk heeft gegeven van beschamend weinig kennis over het landenprofiel van Suriname in het algemeen en van kennis en inzicht in de processen en ontwikkelingen op het gebied van ‘natievorming’ in Suriname in historisch perspectief;

• De soevereiniteit en integriteit van Republiek Suriname en de waardigheid van het Surinaamse volk inclusief van de diaspora, zowel nationaal als internationaal heeft aangetast.
• Blijk heeft gegeven niet over kennis van het begrippenkader ‘mislukte staat’ te beschikken en specifiek niet heeft wat deze term betekent in het internationaal staatsrechtelijk en economisch verkeer;

I.2 Het aftreden uit zijn functie van de voorganger van Blok, zijnde minister H. Zijlstra, wegens het verspreiden van leugens, dat het niet anders kan dan in het kader van het gelijkheidsbeginsel, goed en integer politiek bestuur Blok, op grond van hetzelfde feitelijk gedrag, de ‘wacht’ met onmiddellijke ingang wordt aangezegd.

II. Gelet op
a) De inhoud van de ‘excuusbrief’ van Blok d.d. 20 juli 2018 aan de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Yildiz Polak Beighle, waaruit valt af te leiden dat Blok:
• Geen greintje benul heeft van de ernst respectievelijk de implicaties van zijn leugens;

• Bewust heeft geprobeerd de publieke opinie te beïnvloeden; erger is ook de opinie van minister-President Rutte en enkele coalitiegenoten alsof het maken van ‘excuses’ door Blok voldoende grond heeft opgeleverd om het racistisch gedrag en de leugens van Blok te vergeten en dat daarmede de kous af is;

• Geen besef heeft van de verbondenheid tussen de Surinaamse diaspora gemeenschap in Nederland en de Surinaamse gemeenschap in Republiek Suriname in het algemeen;

• Er niet vanuit gaat zijn functie op korte termijn vrijwillig neer te leggen, blijkend uit de suggestie van een een-tweetje tijdens de Algemene VN vergadering in september dit jaar in New York met de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken.

b) Het onder a gestelde waaruit het kwaadaardig karakter van Blok is komen vast te staan op grond waarvan hij niet langer een hoog Ambt mag bekleden c.q. op de post van minister gehandhaafd kan worden. Dit, mede tegen de achtergrond van de internationale mensen- en volkerenrechtelijke-standaarden op het gebied van vrede, veiligheid en stabiliteit.

c) Het feit dat de Surinaamse Diaspora Gemeenschap in Nederland geen deel uitmaakt van het Politieke en Politiek Bestuurlijk Beraadslagingsproces op nationaal niveau, dit vanwege het ‘uitsluitings-’ mechanisme dat de ‘Politiek’ (zijnde besturen van organen en politieke partijen) subtiel hanteert bij de samenstelling van kandidatenlijsten en verdeling van politiek-bestuurlijke posten.

https://www.rijksoverheid.nl/…/kwaliteit-en-integriteit-ove…

d) Dat niet anders rest, dan deelname aan buitenparlementaire beraadslagingsprocessen, – met gebruikmaking van het VN internationale mensenrechtensysteem – , naar de kant van de civiele society gemeenschap om de eigen ‘stem’ massalte laten horen.

III. Met in achtneming van
a) De Verklaring , unaniem goedgekeurd door de aanwezige VN lidstaten tijdens de VN Wereldconferentie tegen racisme, vreemdelingenhaat en andere uitingen van stelselmatige onverdraagzaamheid, gehouden in Durban/Zuid-Afrika van 31 augustus tot 8 september, 2001 (WCAR) waarin de VN Lidstaten:

b) “…erkennen dat slavernij en slavenhandel met inbegrip van de trans-Atlantische slavenhandel, afschuwelijke drama’s waren in de geschiedenis van de mensheid, niet alleen door de gruwelijke barbaarsheid ervan maar ook door de omvang, het georganiseerde karakter en vooral door de ontkenning van de essentie van de slachtoffers, wij erkennen tevens dat slavernij en slavenhandel misdaden tegen de menselijkheid zijn en dat altijd hadden moeten zijn, in het bijzonder de trans-Atlantische slavenhandel, en één van de grootste bronnen en uitingen vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid, en dat Afrikanen en personen van Afrikaanse afkomst, alsmede personen van Aziatische afkomst en inheemse volken het slachtoffer van deze daden waren en er nog steeds de gevolgen van dragen”, (paragraaf 13).

Wij herinneren eraan dat Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan deze praktijken en geen excuses heeft aangeboden evenals niet tot reparaties is overgegaan.

c) “….erkennen dat het kolonialisme tot racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid heeft geleid en dat Afrikanen en personen van Afrikaanse afkomst, alsmede personen van Aziatische afkomst en inheemse volken het slachtoffer waren van kolonialisme en er nog steeds de gevolgen van dragen. Wij erkennen het door het kolonialisme toegebrachte leed en bevestigen dat het moet worden veroordeeld ongeacht waar en wanneer het heeft plaatsgevonden en dat herhaling ervan dient te worden voorkomen. Bovendien betreuren wij dat de gevolgen en het voortbestaan van deze structuren en praktijken mede hebben bijgedragen tot de vandaag nog aanhoudende sociale en economische ongelijkheid op vele plaatsen in de wereld”, (paragraaf 14).
Wij herinneren aan de effecten van het verdeel en heers en apartheidssysteem respectievelijk regiem dat Nederland eeuwenlang in haar kolonies heeft toegepast.

e) “…erkennen dat apartheid en genocide vanuit het oogpunt van het internationaal recht, misdaden tegen de menselijkheid en belangrijke bronnen en uitingen zijn van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid. Wij zijn ons bewust van de immense schade en het onmetelijke lijden die deze daden hebben teweeggebracht en bevestigen dat ze dienen te worden veroordeeld waar en wanneer zij ook werden begaan en dat herhaling ervan dient te worden voorkomen”, (paragraaf 15).

Wij herinneren u eraan dat het anti racismebeleid van de Nederlandse overheid niet functioneert ten aanzien van alle gemeenschappen in de Nederlandse samenleving. Dit, ondanks de aanbevelingen van de VN Commissie die toezicht houdt op de naleving van het VN Verdrag ter bestrijding van alle vormen van racisme, discriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid (CERD). Er is nog sprake van raciaal profileren, raciaal taalgebruik, etnisch profileren en fysieke vormen van racistische waandenkbeelden. Blok heeft zijn racistische uitspraken kunnen doen omdat er een politiek klimaat daarvoor is in Nederland.

Stellen vast dat ondanks de maatschappelijke druk om de Regering te doen beseffen dat Blok niet langer gehandhaafd kan worden als minister (van Buitenlandse Zaken), niet van de zijde van uw Kabinet noch van de zijde van het Parlement enige beweging valt te constateren danwel concrete actie is ondernomen die al heeft geleid tot het aftreden van minister Blok.

IV. Eisen van Kabinet en Nederlands Parlement

a) Volmondige excuses voor, alsmede intrekking van de zijde van minister-President Rutte en Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de xenofobische en racistische uitspraken van Blok in de richting van het Volk van Suriname en de Surinaamse diaspora in Nederland. Dat hij onomwonden erkend dat Blok zich van opportunische c.q. racistische leugens heeft bediend om Suriname en het Surinaamse volk te demoniseren en en hierbij erkent dat Suriname niet voldoet aan de kenmerken van een mislukte staat.

b) Al het nodige in werking te stellen dat leidt tot het onmiddellijke aftreden van Blok uit zijn functie van minister (van Buitenlandse Zaken);

c) Maatregelen om alle meervoudige vormen van racisme, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid tegenover mensen van meer dan de Nederlandse samenleving alleen, met wortel en tak uit te roeien.

d) De Surinaamse Diaspora te betrekken bij de ontwikkeling van deskundigheids bevorderende trajecten over Suriname, ten behoeve van allen die op de één of andere manier betrokken zijn bij capaciteit en competentie bevorderende beleidsontwikkeling.

WIJ ZULLEN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP OP DE HOOGTE BRENGEN VAN DE MENSENRECHTEN SCHENDINGEN EN OPVATTINGEN VAN HET KABINET Rutte 111.

GAAN UIT VAN EEN SPOEDIGE REACTIE UWERZIJDS DOCH VOOR 1 SEPTEMBER A.S.

Mede namens Ondergetekenden

Netwerk “Surinaamse diaspora met een Missie”
Mevrouw Dr. Barryl A. Biekman

Stichting Collectief Overzee Suriname:
Voorzitter Drs. Ernest Grep, huisarts

Contact-informatie
Netwerk “Surinaamse diaspora met een Missie”
E: lanplatfo@xs4all.nl
P: POB 139, 2501 CC Den Haag
T: (0)637205735

Stichting Collectief Overzee Suriname
P: POB 7916, 1008 AC Amsterdam
E: stg.cos@gmail.com
T: +31 625451346